How much public sector spent?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Working Individuals

2011 2012 2013 2014 2015
Employees of Public Sector 611 900 633 800 633 300 635 300 655 200
Employees in Private Sector 1 334 500 1 335 100 1 333 800 1 363 900 1 401 400
Enterpreneurs 367 500 358 500 360 600 362 000 363 600
Other workers 1 400 1 600 1 600 1 800 3 800
Total Working Individuals 2 315 300 2 329 000 2 329 300 2 363 000 2 424 000

Table description

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.