How much public sector spent?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Total Debt Ratio

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p
GDP in mld. Sk 68 974,0 72 200,0 73 600,0 75 200,0 78 100,0 80 576,0 84 636,1
Soverign Debt (Maastricht Criteria) 30 485,0 37 618,0 40 600,0 40 725,0 41 293,0 43 089,0 44 284,0
Debt per person 5 612,7 6 956,9 7 498,1 7 513,3 7 619,5 7 940,8 8 147,5
Indebtedness Ratio % 44,2% 52,1% 55,2% 54,2% 52,9% 53,5% 52,3%

Table description

Maastrichtský dlh podľa metodiky maastrichtských kritérií Európskej komisie pozostáva z nesplatenej konsolidovanej menovitej hodnoty dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. Metodika Európskej komisie nezahrňuje PPP projekty do dlhu, preto je hodnota dlhu rozdielna v porovnaní s tabuľkou "Koľko dlhujeme". Vývoj štátneho dlhu a miery zadlženia v období 1993 – 2008 si môžete stiahnuť v tomto .pdf súbore.